Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 05:36 13/10/2015  

Quy định về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 2217/QĐ-SGD&ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành Quy định về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

QUY ĐỊNH

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2217 /QĐ-GGD&ĐT  ngày 15 tháng 9 năm 2015

của Sở Giáo dục và Đào tạo )

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;

(sau đây gọi chung là công chức, viên chức và được viết tắt là CCVC).

2. Phạm vi áp dụng:

a) Quy định này được áp dụng cho tất cả các trường hợp CCVC được cơ quan có thẩm quyền cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ đang đảm nhận và vị trí công tác, CCVC được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng hiện hành của Tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Các trường hợp CCVC đi học không thuộc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Kinh phí do cá nhân tự túc.

Điều 2. Mục tiêu, nguyên tắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức về: lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước; quản lý giáo dục, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học, hội nhập quốc tế, tiếng dân tộc và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ CCVC vững vàng về lý luận chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác; có phẩm chất đạo đức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; có đủ năng lực góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

2. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

a) Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 18/2010/NĐ-CP);

b) Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP);

c) Đối với việc cử CCVC đi đào tạo sau đại học tại các chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo nước ngoài và cơ sở đào tạo trong nước, phải chọn các chương trình liên kết đào tạo được phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Việc cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài phải theo Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (gọi tắt là Thông tư số 139/2010/TT-BTC);

e) CCVC không được tự ý dự tuyển các khóa đào tạo, bồi dưỡng khi chưa có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp;

f) Trường hợp CCVC có nhu cầu tự túc đi đào tạo, bồi dưỡng thì CCVC phải đảm bảo hoàn toàn về thời gian và kinh phí, tham gia đầy đủ các hoạt động của cơ quan và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị;

g) Không cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng từ hai khóa học trở lên trong cùng một thời gian tập trung học tập.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện để cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Các tiêu chuẩn và điều kiện chung

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo:

a) Đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức; có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; có khả năng tiếp thu kiến thức phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ theo yêu cầu của từng khoá học;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm bảo nhiệm vụ học tập;

e) Đối với các khóa học có thời gian đào tạo từ 01 (một) năm trở lên, có cam kết sẵn sàng thực hiện phục vụ nhiệm vụ, công vụ và phân công vị trí, địa bàn công tác sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo;

f) Liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liền tính đến thời điểm đăng ký đào tạo bồi dưỡng;

g) Có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với Nam và không quá 45 tuổi đối với Nữ.

2. Đối với trường hợp xét đi học sau đại học

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Thuộc nguồn quy hoạch cán bộ quản lý của cơ quan đơn vị và được cơ quan quản lý có thẩm quyền theo phân cấp công nhận;

b) Là CCVC thuộc Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế;

c) Là CCVC đang giữ các chức danh lãnh đạo tại đơn vị, cụ thể như: Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ phó chuyên môn, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách đội TNTP;

d) Là CCVC bồi dưỡng học sinh giỏi đạt từ giải Ba cấp Tỉnh trở lên hoặc đạt giải về nghiên cứu khoa học;

e) Trong 04 năm liền tính đến thời điểm đăng ký đào tạo có ít nhất một lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hoặc có đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh;

f) Chấp hành sự phân công của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực chuyên môn cần đào tạo.

Điều 4. Thời gian và số lần được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. CCVC chỉ được cử đi học một lần trong một năm đối với khoá học có thời gian từ 03 tháng đến dưới 06 tháng.

2. CCVC đã được đi học từ 06 tháng đến dưới 01 năm, sau 01 năm kể từ khi kết thúc khoá học mới được đăng ký theo học khoá học khác.

3. CCVC đã đi học từ 01 năm trở lên, sau 02 năm kể từ khi kết thúc khoá học mới được đăng ký theo học khoá học khác.

4. CCVC được cử đi dự tuyển nhưng không trúng tuyển thì sau 01 năm kể từ thời điểm dự tuyển mới được đăng ký khoá học khác.

Trường hợp CCVC có thành tích học tập xuất sắc được cơ sở đào tạo đề nghị chuyển tiếp lên bậc học cao hơn thì căn cứ đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sử dụng CCVC; lĩnh vực chuyên môn được ưu tiên đào tạo, Thủ trưởng đơn vị quản lý CCVC xem xét quyết định.

Điều 5. Chế độ ưu tiên

Trong quá trình xét chọn và cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng được xem xét theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Chuyên ngành đào tạo gắn với bằng cấp chuyên môn được đào tạo ở đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực của cơ quan đơn vị đang công tác cần;

2. Có thành tích trong công tác cao hơn;

3. Có thời gian công tác tại đơn vị nhiều hơn;

4. Có số lần được cử đi học ít hơn;

5. CCVC có độ tuổi cao hơn;

6. CCVC nữ.

Điều 6. Quyền lợi của CCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Sau khi tốt nghiệp được xem xét để hưởng chế độ hỗ trợ khuyến khích theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của CCVC

1. CCVC phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận; kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác theo quy định.

2. CCVC đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào đều phải được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, chức danh đó.

3. CCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành tốt nội quy, quy chế và chịu sự quản lý của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

4. CCVC không chấp hành quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng; không chấp hành sự phân công, bố trí địa bàn công tác (sau khi đào tạo, bồi dưỡng) của cơ quan, cấp có thẩm quyền sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

5. Sau khi kết thúc khóa học, công chức, viên chức phải báo cáo kết quả học tập cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều 8. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC.

4. Việc chi trả chế độ và mọi chi phí cho cá nhân có Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 9. Trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng áp dụng đối với các trường hợp CCVC được cử đi đào tạo ở trong nước hoặc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

2. CCVC không chấp hành các quy định, tùy theo tính chất và mức độ, phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng và các chi phí khác theo quy định.

3. Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, điều kiện được tính giảm chi phí đền bù, quyết định đền bù, trả và thu hồi chi phí đền bù thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

 

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ vào tháng tư hàng năm, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC đã được phê duyệt; số lượng CCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các lớp đào tạo, tập huấn đã tổ chức; đồng thời, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC thuộc phạm vi quản lý cho năm học tiếp theo trên cơ sở quy định này.

2. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và báo cáo Sở Nội vụ theo định kỳ và đột xuất; đồng thời, đề xuất biện pháp xử lý các đơn vị không chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Điều 11. Chế độ kiểm tra

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Quy định, kế hoạch, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CCVC của các đơn vị, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ quy định.

Điều 12. Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế; các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo phải có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Số lượt xem : 239

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác