Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:37 24/03/2016  

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114 /KH-BGDĐT

                  Hà Nội, ngày 11 tháng 3  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

 

          Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Quyết định số: 759/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

- Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/2/1931 - 29/3/2016), 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016); 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016); 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016) .

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phổ biến, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, nhà giáo, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 - Những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 30 năm đổi mới (1986-2016), một số chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ triển khai

1.1. Tháng 3 năm 2016

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban cố vấn câu hỏi thi, Ban thẩm định câu hỏi thi;

- Biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án cuộc thi;

- Chạy thử phần mềm cuộc thi;

- Ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội để hướng dẫn HSSV, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Thí sinh đăng ký và thi thử.

- Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi.

- Thành lập Ban giám khảo chấm phần thi tự luận.

1.2. Tháng 4, 5 năm 2016

- Hoàn thành kết quả chấm bài thi trắc nghiệm và phần thi tự luận.

- Tổ chức trao giải các vòng thi trắc nghiệm.

- Họp xét giải thưởng chung cuộc.

1.3. Tháng 6 năm 2016: Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải chung cuộc.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực Cuộc thi; chủ trì và phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức chỉ đạo, triển khai Cuộc thi.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban cố vấn, Ban soạn thảo và thẩm định câu hỏi Cuộc thi.

- Tổ chức soạn thảo, thẩm định câu hỏi của Cuộc thi, gửi Công ty Egame để đưa lên mạng phục vụ Cuộc thi; phối hợp với Báo Tiền phong và đơn vị liên quan công bố danh sách thí sinh đoạt giải từng vòng thi trắc nghiệm, thi tự luận và cá nhân, tập thể đoạt giải chung cuộc.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Phối hợp các đơn vị liên quan vận động tài trợ để tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc, trao giải từng vòng thi và Lễ tổng kết, trao giải chung cuộc Cuộc thi.

- Ban hành các văn bản, hướng dẫn HSSV, cán bộ, nhà giáo trong ngành Giáo dục tham gia thi.

- Cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi.

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.

2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp chỉ đạo Cuộc thi.

- Hỗ trợ thẩm định các câu hỏi thi.

2.3. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức Cuộc thi.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn; đoàn viên, thanh, thiếu niên trong hệ thống của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tham gia Cuộc thi.

- Tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho cá nhân, tập thể đoạt giải.

2.4. Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về thiết kế phần mềm cho Cuộc thi, công tác quản trị và an ninh mạng, cập nhật thống kê số liệu và kết xuất báo cáo kết quả cuộc thi cho mỗi vòng thi.

- Chủ trì công tác tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng chuyên trang về Cuộc thi, xây dựng các clip tuyên truyền và sử dụng trong các lễ trao giải.

- Phối hợp trong quá trình xét giải thưởng; vận động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi; tổ chức Lễ phát động, trao giải từng vòng thi và Tổng kết trao giải Cuộc thi.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động triển khai thuộc trách nhiệm của đơn vị.

2.5. Báo Tiền phong

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi.

- Chủ trì công tác tuyên truyền của Cuộc thi.

- Phối hợp trong quá trình xét giải thưởng; vận động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi; tổ chức Lễ phát động, trao giải từng vòng thi và Tổng kết trao giải Cuộc thi.

2.6. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

- Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi, đăng cai tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

- Tài trợ và phối hợp vận động tài trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng của Cuộc thi.

- Đảm bảo kinh phí triển khai hoạt động liên quan của Nhà trường.

2.7. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp tài trợ và vận động tài trợ kinh phí giải thưởng, phối hợp tổ chức các hoạt động của Cuộc thi.

2.8. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tích cực tham gia Cuộc thi.

3. Kinh phí

Từng cơ quan, đơn vị tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo hiệu quả. Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách được cấp và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tổ chức và trao giải thưởng Cuộc thi.

Trong quá trình triển khai, nếu có thông tin cần trao đổi xin liên hệ bộ phận thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên, ĐT: 04.38694984; 0123.748.5979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng (để b/cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);

- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);

- TW Đoàn TNCS HCM (để ph/hợp);

- Báo Tiền phong (để ph/hợp);

- Công ty Egame (để ph/hợp);

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (để ph/hợp);

- Nhà xuất bản Giáo dục VN (để ph/hợp);

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi (để ph/hợp);

- Các đại học, học viện, trường đại học,

cao đẳng và trung cấp (để th/h);

- Các sở giáo dục và đào tạo (để th/h);

- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi (để th/h);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV (để th/h);

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

 Thể lệ cuộc thi

Download tại đây

 

Tải file

Số lượt xem : 159

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác
Giải bóng đá học sinh truyền thống lần thứ 2
TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TƯNG BỪNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 – 2018
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21.08.2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 11 VÀ 12
DỰ TRIỂN LÃM HÒNG SA - TRƯỜNG SA
ĐĂNG KÝ NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
Tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý I/2017
TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/3 NĂM HỌC 2016 – 2017
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG THAM QUAN HỌC TẬP TẠI HỒ TẢ TRẠCH - CÔNG TRÌNH QUỐC GIA TRÊN CHIẾN KHU DƯƠNG HÒA
Lãnh đạo Bộ Giáo dục nêu 3 “lưu ý vàng” khi thí sinh xét tuyển đại học
Sáng ngày ngày 19 tháng 02 năm 2017 Tổ Vật lý và tổ Công Nghệ Công nghiệp đã tổ chức buổi tham quan, dã ngoại công trình Hồ chứa nước Tả Trạch cho học sinh khối 11, một trong những công trình trọng điểm của Tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo an ninh cấp Quốc gia
Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học
Ngày hội tư vấn mùa thi: Phải ghi nguyện vọng xét tuyển ngay khi đăng ký dự thi
Những lưu ý quan trọng về đăng ký dự thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn cụ thể về thi THPT quốc gia
Bộ 10 đề thi thử môn Toán theo chuẩn cấu trúc BGD
Lịch thi THPT quốc gia 2017
Đáp án chi tiết đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2017
THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017
Thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2017
Bộ Giáo dục công bố đề thi thử nghiệm THPT quốc gia
Hội CTĐ trường THPT Cao Thắng thăm và tặng quà học sinh huyện A Lưới
HOÃN SƠ KẾT HỌC KỲ I
Trường THPT Cao Thắng: Tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên hành trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh
Kiêu hãnh nghề dạy học
GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HỌC SINH LẦN THỨ I NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐÃ CHỌN RA ĐỘI VÔ ĐỊCH THUỘC VỀ LỚP 11A1 VÀO CHIỀU NGÀY 12/11/2016
Sáng chủ nhật (23/10/2016) Trường THPT Cao Thắng tổ chức buổi tham quan học tập tại Khu di tích Lịch sử Chín Hầm và Đền thờ Huyền Trân Công Chúa.
LỊCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2016 - 2017
Những lưu ý quan trọng để làm tốt môn Văn thi THPT Quốc gia
Lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia
Thông báo nghỉ học ngày 14/10/2016
Đề tài tích hợp liên môn và bài giảng e-learning
Đổi mới cách dạy và học phù hợp hình thức thi trắc nghiệm
Phần mềm soạn bài giảng E-Learning
Bộ GD&ĐT chốt phương án thi THPT Quốc gia 2017 - Mới nhất
THÔNG BÁO
TRƯỜNG THPT CAO THẮNG: TĂNG CƯỜNG VÀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO NGHỈ HOC NGÀY 22/9/2016
Lịch thi đấu giải bóng đá học sinh truyền thống lần I
Khai mạc giải bóng đá học sinh lần I
Hỏi - Đáp về phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017
TRƯỜNG THPT CAO THẮNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN
HỌC TẬP CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017
KẾ HOẠCH THI E-LEARNING NĂM HỌC: 2016-2017
LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 - 2016 DÀNH CHO KHỐI 12
KẾ HOẠCH
Hướng dẫn và Mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017
Thầy giáo bày "mẹo" sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam cho thí sinh thi quốc gia
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ VII - NĂM 2016
THÔNG BÁO
CÔNG VĂN, TÀI LIỆU BDTX 2015-2016
HỘI THI ”THÍ NGHIỆM HÓA HỌC” NĂM HỌC 2015 - 2016
Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông
Thi lại đại học 2016 - Tất cả những điều cần biết
Quy chế Tuyển sinh 2016 những thông tin quan trọng- BGD
Toàn bộ học sinh sẽ đi học lại bình thường vào ngày thứ hai (15/02/2016)
Sơ kết học kì I năm học 2015 - 2016
Ngoại khóa "Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho học sinh khối 12.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI THỜI GIẢN BIỂU
Clip giới thiệu về trường và giới thiệu về cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 2015 - 2016
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI UPU LẦN THỨ 45 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2015 - 2016
Danh sách học sinh thi IOE và Violympic
Mẫu đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học kỳ I năm học 2015 - 2016
Cuộc thi Sáng tạo KHKT trẻ cấp trường
VẬN DỤNG KIẾN THỨC VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12: Bài 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC THẮNG LỢI (1953-1954)
Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường 2015
Kết quả thi đua khối Chiều tháng 11
Kết quả thi đua khối Chiều tháng 10
Ngày 23/11/2015. Hội Chữ thập đỏ của trường cùng với hội Từ thiện Tự Tâm đã phát 30 suất quà (áo ấm) cho 30 em có hoàn cảnh khó khăn có ý thức học tập tốt luôn cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt cho 30 em học sinh xin cám ơn đến Hội Chữ thập đỏ của trường cũng như hội Từ thiện Tự Tâm
Sáng ngày 19/11/2015 nhà trường đã tổ chức buổi tọa đàm chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2015.
Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: VẬN DỤNG KIẾN THỨC VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12, BÀI 18 - NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)
"Lịch sử vẫn là nội dung học bắt buộc đối với học sinh"
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 được tổ chức thế nào?
Năm 2016 vẫn tổ chức kỳ thi chung Quốc gia
Quy định về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
Phân hạng giáo viên trung học phổ thông từ tháng 11 năm 2015
Kinh nghiệm quản lý giúp giáo viên nhanh chóng nâng "chất" chuyên môn
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Ngành GD
Danh sách học sinh các lớp năm học 2015-2016
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2015 (Có thay đổi, bổ sung ngày 10-8-2015)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại công tác BDTX 2014-2015 của Sở
Mô-đun 22 Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
Các mô-đun 19,20,21 Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
Thể lệ cuộc thi: Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015
Hướng dẫn chức năng nhập dữ liệu kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học trên website
Công văn hướng dẫn nâng lương thường xuyên và trước thời hạn
Cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học khu vực phía Bắc
HƯỚNG DẪN LÀM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2015
QUY CHẾ THI TN THPT QUỐC GIA VÀ THI ĐH, CĐ NĂM 2015
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA HK I 14-15 CỦA SỞ GD&ĐT
Kết quả đoàn Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật cấp Quốc gia 2013.