Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10