In trang

Hiệu trưởng
Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012

  

Họ và tên: Ngô Đắc Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

dungngodac@gmail.com

Điện thoại: 054.3824112
Địa chỉ: 6/42 Khu tập thể Xã Tắc, Thuận Hòa, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Tổ chức cán bộ.

- Kế hoạch, tài chính và xây dựng CSVC trường học.