Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Điện

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 52
    (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
    KẾ HOẠCH TUẦN 17: TỪ 19.11 ĐẾN 25.11.2018 Thứ/ngày Công việc Người thực ...

  • Kế hoạch tuần học thứ 51
    (tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
    KẾ HOẠCH TUẦN 15: TỪ 12.11 ĐẾN 18.11.2018 Thứ/ngày Công việc Thực ...