Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ chuyên môn

Kế hoạch tuần học thứ 17 (tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 19 (tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)