Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Đăng nhập
 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nhà trường

Kế hoạch tuần học thứ 9(tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)