Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 14:36 28/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

01/ 2019

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tập sự.

- Hướng dẫn tập sự.

- Coi thi, chấm thi HKI theo phân công

- Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại môn học

- Hoàn thành các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu

- Sơ kết HKI

- Bình xét thu nhập tăng thêm 6 tháng cuối năm

- Dự giờ giáo viên

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang