Thứ Hai, 14/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Chào cờ và dạy học tuần 8theo TKB số 2

- 7h45: Họp GVCN khối sáng

Buổi chiều

- 12h30: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- 15h15: Họp GVCN khối chiều

- Gửi giấy mời Hội nghị đại biểu CMHS (GVCN)

Thứ Ba, 15/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Dạy học tuần 8theo TKB số 2

- 7h45: Lớp 10 B2 kiểm tra tiếng anh (phòng 15)

Buổi chiều

- 12h30: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- Nộp báo cáo rà soát quy hoạch, danh sách tập huấn trải nghiệm và hồ sơ nâng lương.

Thứ Tư, 16/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

Buổi chiều

- 12h30: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

Thứ Năm, 17/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

Buổi chiều

- 12h30: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- 14h00: Dự Sơ kết quỹ vì người ngheo tại UB mặt trân TQVN thành phố (cô Giang) - New

Thứ Sáu, 18/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- 10h30: Kiểm tra chung tiếng anh 12 (7 năm)

Buổi chiều

- 12h30: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- 14h00: Hội nghị báo cáo viên về ANTT tại Thành Ủy (đ/c Hải-PBT đảng bộ)

Thứ Bảy, 19/10/2019

Buổi sáng

- 6h45: Dạy học tuần 8 theo TKB số 2

- 8h35: Kiểm tra chung GT 12, sử 12

 

Buổi chiều

- 13h30: Vật lý 10, tiếng anh 10 (7 năm)

- 14h00: Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường (BGH, thư ký HĐ, Thường trực Đoàn, Công đoàn, Ttra Nhân dân, GVCN các lớp, Văn phòng, GM)- Hội trường 33

Chủ Nhật, 20/10/2019

Buổi sáng

 - 7h30: Sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10 (Lãnh đạo trường, BCH Công đoàn, tổ trưởng và toàn thể chị em nữ công, khách mời)

Buổi chiều

CHUYÊN MÔN:

- Tổ chức kế hoạch dạy  tuần 8 của năm học 2019-2020,

- Sắp xếp thời khóa biểu tự chọn môn lý 10, 11 và hóa 11, 10: thực hiện vào tuần 12 - New

- Triển khai chuẩn bị kiểm tra chung các môn

- Tổ chức dự giờ thao giảng và dự giờ đồng nghiệp theo kế hoạch.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tăng cường công tác giáo dục chuyên cần và đúng giờ với học sinh; trong đó chú ý việc phối hợp các lực lượng giáo dục và cha mẹ học sinh các em vắng không phép, trốn học tiến tới chấm dứt hiện tượng này;

- Giáo viên chủ nhiệm 12B10 báo cáo Hiệu trưởng về kết quả giáo dục sau 1 tuần với 8 em học sinh vắng học ngày 11/10 tuần 10 vào thứ hai (21/10/2019).

- Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp (GVCN) và tư vấn tâm lí, hướng nghiệp (Ban tư vấn)

- Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường ( Phòng 33 – Văn phòng chuẩn bị giấy mời và phòng hội nghị, Đoàn trường tiếp và hướng dẫn khách)

- Lao động vệ sinh tuần 11 của học sinh (theo kế hoạch của Đoàn).

- Nhắc nhở: Giáo viên dạy bộ môn sinh, hóa, tiếng anh và lịch sử của 12 B10 đánh giá xếp loại giờ dạy trong sổ đầu bài (tuần 10 chưa phù hợp), gây ảnh hưởng và không có tác dụng giáo dục học sinh.