Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn

Công đoàn

Cập nhật lúc : 16:03 12/01/2016  

Ban chấp hành Công đoàn Công đoàn Tổ chức công đoàn được thành lập với mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Với mục đích đó, công đoàn trường THPT Cao Thắng - với 80 đoàn viên - đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường gồm có 7 người với nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau:

1. Ông Đoàn Văn Tiến - Chủ tịch

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch

3. Bà Hồ Thị Kim Loan - Ủy Viên

4. Bà Lê Thị Cẩm Bình - Ủy viên

5. Bà Phạm Thị Quyên - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Nhất Tân - Ủy viên

7. Ông Nguyễn Hồ Quốc Việt - Ủy viên

Số lượt xem : 7246