Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 02:26 20/10/2015  

Công đoàn Tổ chức công đoàn được thành lập với mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Với mục đích đó, công đoàn trường THPT Cao Thắng - với 80 đoàn viên - đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường gồm có 7 người với nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau:
1. Đoàn Văn Tiến - Chủ tịch
2. Ngô Thị Mai - Phó Chủ tịch
3. Tạ Văn Đức - Ủy viên
4. Hoàng Kim Vượng - Ủy viên
5. Lê Thị Thanh Hương - Ủy viên
6. Hồ Thị Kim Loan - Ủy Viên
7. Ngô Đình Quý - Ủy viên

Số lượt xem : 189