Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Liên kết website tổng hợp